مطالب

طرح نگارش شرحی بر تفسیر دره المعانی

طرح نگارش شرحی بر تفسیر دره المعانی

علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی در  کمیته علمی دبیر خانه کنگره به تصویب رسید

در مقدمه کتاب به بیان جایگاه تفسیر در عهد صفویه پرداخته خواهد شد. بعد از بیان این مهم در خصوص تک نگاشته های تفسیری که در مورد سوره حمد و سوره توحید نگاشته شده گزارشی بیان می گردد که از جمله این تفاسیر تفسیر دره المعانی مرحوم ملاعبدالله بهابادی است.

در ادامه تفاسیر تک نگاشته از حیث رویکردهای مختلف به بحث گذاشته می شود. برای مثال رویکردهایی که در تفسیر تک نگاشته ها دیده شده است. برخی رویکرد ادبی، برخی عرفانی، برخی فلسفی و برخی ادبی اجتهادی، ادبی فلسفی و ... بوده است. در ابتدا هر یک از این رویکردها توضیح داده شده و با بیان استدلال هایی گفته خواهد شد که رویکرد مرحوم ملاعیدالله به تفسیر رویکرد ادبی اجتهادی می باشد. با توجه به این که اصل تفسیر ایشان در دسترس نیست، اما آنچه از دره المعانی ایشان به دست می آید این تفسیر با رویکرد ادبی اجتهادی نگاشته شده است. منتهی رویکرد ادبی غلبه دارد.

در خصوص شرح دره المعانی و چگونگی نگارش ان هم بحثی صورت خواهد گرفت.

بحثی هم در خصوص روش شناسی بحث خواهیم داشت.

 لازم است در مقدمه به این مهم نیز اشاره گردد که رویکرد ایشان در تفسیر سوره حمد با رویکرد ایشان در تفسیر سوره توحید تفاوت دارد.